اداره روابط کار
پیام گذرا

 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، صیانت از نیروی کار تنظیم روابط کار و امور رفاهی نیروی کار را تعیین می کند . حقوق کار به بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمره ای می پردازد . که ناظر به روابط کار تابع بوده و هدف آن تامین امنیت و عدالت و استقرار نظم  اجتماعی است 

     
اداره روابط کار
معرفی اداره روابط کارقوانیندستورالعمل ها آیین نامه ها
     
 
     
یاهو تب
فرایند ارائه خدمات در اداره روابط کارآثار و کتاب ها فرم های مورد نیاز مراجعین اطلاعیه وبخشنامه
     
منو اصلی