مشاغل خانگی
مشاغل خانگی
سامانه ملی مشاغل خانگیشیوه نامه کار با سامانه

توجه فرمائید!

ثبت نام در سامانه صرفا برای صدور مجوز مشاغل خانگی بوده

و هیچگونه تعهدی در خصوص پرداخت تسهیلات ایجاد نمی نماید.

 ورود بــه ســـامــانه مشـــــاغل خانــــــگی

 

 ورود به بخش مشاغل خانگی سایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


آشنایی با طرح بیمه شاغلین کسب و کار خانگی پیوست یک         پیوست دو

 

     
منو اصلی