واحد کاریابی ها
 
معرفیآدرس کاریابی های استاندستور العمل ها و آیین نامه هاصورتجلساترتبه بندی کاریابی هامطالب آموزشیفرم ها

وظايف كاريابي هاي غيردولتي داخلي :

الف -ثبت نام ازمتقاضيان كار

- كسب فرصت هاي شغلي
- مشاوره وراهنمايي شغلي جويندگان كاروكارفرمايان
- معرفي جويندگان كاربه مراكزآموزش فني وحرفه اي
- معرفي جويندگان كاربه واحدهاي متقاضي نيروي كار
- شناخت بازاركارداخلي

ب-
وظايف كاريابي غيردولتي خارجي

- ثبت نام ازمتقاضيان كارجهت بكارگماري دربازاركارخارجي
- مشاوره شغلي وحرفه اي جويندگان كاردرخارج ازكشور
- شناخت بازاركارخارجي
- كسب فرصتهاي شغلي مناسب درخارج ازكشوربمنظوراعزام نيروي كارواجدشرايط

     
منو اصلی