تشکلات کارگری و کارفرمایی
 
تشکل های دارای اعتبارتشکل های منحل شدهتشکل کارگری حائزاکثریتآیین نامه ها و قوانین مرتبطفرم های مورد نیازشناسه ملیارتباط با ما

 

تعداد تشکل های دارای اعتبار به تفکیک نوع تشکل و شهرستان تاتاریخ 96/07/30

تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی

لیست تشکل های کارگری و کارفرمایی دارای اعتبار تاتاریخ 96/07/30

باعنایت به اینکه این سایت هرماه یکباربروزرسانی می گردد اعتبارهر تشکل صرفاً تاتاریخ درج شده در جداول ذیل بوده و پس ازآن تاریخ فاقد اعتبار می باشند

شوراهای اسلامی کار

نمایندگان کارگران

انجمن های صنفی کارگری

انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه

کانون انجمن های صنفی کارگری

انجمن های صنفی کارفرمائی

کانون انجمن های صنفی کارفرمائی

کانونهای کارگران بازنشسته

کانون شوراهای اسلامی کار

مجمع نمایندگان کارگران

     
منو اصلی